ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์

1. สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. จองล่วงหน้าได้ 1 คิว/ 1 คน

3. ให้บริการ 1 คิว ต่อจำนวนคำขอ ไม่เกิน 1 คำขอ

4. การเลื่อนคิว ต้องเลื่อนก่อนวันที่ขอรับบริการอย่างน้อย 1 วัน และสามารถเลื่อนล่วงหน้าออกไปได้ 10 วัน

5. ผู้รับบริการต้องมาก่อนเวลาที่จองคิวไว้ 10 นาที หากมาสายเกินกว่าเวลาจองไว้ 10 นาที ถือว่าเสียสิทธิ์การจองนั้นทันที จะต้องรับบัตรคิว ณ หน่วยบริการตามปกติ

6. ขอสงวนสิทธิให้บริการ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

(6.1) ให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีชื่อตรงตามที่จองมาเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจหรือผู้แทนอื่นมาใช้บริการแทนได้

(6.2) การกำหนดระยะเวลาในการให้บริการคิวละ 30 นาที เป็นการประมาณการระยะเวลาในเบื้องต้น อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ในบางกรณี หรือเหตุสุดวิสัย เช่น ปัญหาด้านระบบเครือข่าย ไฟฟ้าดับ เป็นต้น ทำให้ระยะเวลาในการให้บริการไม่เป็นไปตามที่กำหนด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถแจ้งยกเลิกคิวให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า หรือ ณ จุดให้บริการก็ได้

(6.3) เจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการให้บริการและให้ผู้รับบริการรับบัตรคิวใหม่ ณ หน่วยบริการตามปกติ เช่น มีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

(6.4) หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ให้ถือคำวินิจฉัยของพาณิชย์จังหวัดเป็นที่สิ้นสุด

7. ในวันที่มาติดต่อรับบริการ โปรดแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกับ เจ้าหน้าที่ ณ จุดที่ได้กำหนด

วิธีการจองคิว

1. เลือกหน่วยบริการและประเภทงานที่ต้องการรับบริการ จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อเลือกวันที่/เวลาจองคิว

2. คิวที่สามารถจองได้ จะเป็นปุ่มสีเขียวระบุคำว่า "ว่าง" เลือกกดเข้าไปได้

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลการจอง (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้จอง, ชื่อ-นามสกุลผู้จอง, จำนวนคำขอใช้บริการไม่เกิน 1 คำขอ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ) จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยันการจอง"

4. ระบบจะสรุปข้อมูลของผู้จองที่กรอกไว้ตามข้อที่ 3 และจะสุ่มรหัสอ้างอิงเลข 6 หลัก ของการจองให้ทราบ (โปรดจำ) สำหรับการเลื่อนคิวการจอง, พิมพ์ใบจองและยกเลิกการจอง ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับเลขบัตรประชาชนของท่าน

5. หลังจากจองเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้พิมพ์ใบจอง เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการยื่นขอรับบริการ

6. กรณีที่มีท่านอื่นจองคิวเลือกวัน/เวลาเดียวกับท่านที่กำลังทำรายการอยู่ ระบบจะให้สิทธิ์คนที่กดยืนยันก่อนเท่านั้น หากท่านพบข้อความ "คิวนี้ถูกจองไปก่อนหน้านี้แล้ว" แสดงว่าท่านจองคิวนี้ไม่สำเร็จ ต้องกลับไปเลือกจองวันที่และเวลาใหม่

วิธีเลื่อนการจองคิว

1. กรอกเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสอ้างอิงตัวเลข 6 หลัก ให้ถูกต้อง กดปุ่ม "ค้นหา"

2. ระบบค้นหารายการจอง หากค้นพบ จะแสดงปุ่มให้กด "เลื่อนคิว" หน้ารายการ

3. เลือกวันที่และเวลาใหม่ที่ต้องการเลื่อนการจองคิว

4. ระบบจะแสดงรายการจองคิวใหม่ และแสดงรหัสการอ้างอิงเลข 6 หลักเดิมของการจองให้ทราบ (โปรดจำ) กดปุ่ม "ยืนยันการจอง" เป็นอันเสร็จสิ้นการเลื่อนจอง

5. หลังจากจองเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้พิมพ์ใบจอง เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการยื่นขอรับบริการ

6. กรณีที่มีท่านอื่นจองคิวเลือกวัน/เวลาเดียวกับท่านที่กำลังทำรายการอยู่ ระบบจะให้สิทธิ์คนที่กดยืนยันก่อนเท่านั้น หากท่านพบข้อความ "คิวนี้ถูกจองไปก่อนหน้านี้แล้ว" แสดงว่าท่านจองคิวนี้ไม่สำเร็จ ต้องกลับไปเลือกจองวันที่และเวลาใหม่

หมายเหตุ** การเลื่อนการจองคิว สามารถเปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่และเวลาจองคิวได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยให้บริการไปจากเดิมได้

วิธีการพิมพ์ใบการจองคิว

1. กรอกเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสอ้างอิงตัวเลข 6 หลัก ให้ถูกต้อง กดปุ่ม "ค้นหา"

2. ระบบค้นหารายการจอง หากค้นพบ จะแสดงปุ่มให้กด "พิมพ์" หน้ารายการ

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจอง พร้อมพิมพ์รายการ

ติดต่อสอบถาม
รอสักครู่...