;
OPS

Application Portal


ระบบบริการสำหรับเจ้าหน้าที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์      ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565